Pogoji poslovanja

Pričujoča določila in pogoji (v nadaljevanju »Pogoji«) veljajo za vas in za ScreenSaverz, zavod za izobraževanje, Raka 102, 8274 Raka, Slovenija, matična št.: 9235019000, DŠ: SI50763741 (v nadaljevanju » ScreenSaverz«), ki ga zastopa direktorica Amedea Derenda Mujezinović, v zvezi z uporabo spletišča  ScreenSaverz na naslovu screensaverz.school (v nadaljevanju »spletišče«) s strani uporabnika (v nadaljevanju »vi«). Za uporabo tega spletišča urejajo tudi Pravila o zasebnosti ScreenSaverz, ki so na voljo na naslovu screensaverz.school/privacy in so del teh Pogojev.

Z dostopanjem do spletišča in uporabo spletišča sprejemate in se zavezujete k spoštovanju pričujočih pogojev. Pred dostopanjem do spletišča se morate strinjati s temi Pogoji in Pravili o zasebnosti. Nadalje potrjujete, da ste v državi stalnega prebivališča polnoletni. Če niste polnoletni, mora te Pogoje pregledati in se z njimi strinjati vaš zakoniti zastopnik.

Pod pogojem, da sprejmete in upoštevate te Pogoje, vam bo ScreenSaverz podelil osebno, omejeno, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo licenco za uporabo spletišča izključno za vaše osebne in nepridobitne namene, kot je opredeljeno v pričujočih Pogojih. Če imate pred uporabo spletišča dodatna vprašanja v zvezi s pričujočimi Pogoji, navežite stik s ScreenSaverz. Pričujoči Pogoji vam podeljujejo le dovoljenje za uporabo vsebine spletišča in ne za nakup vsebine, ki je dostopna na spletišču.

Sporazum sestavljajo listine, ki so opisane v Pogojih in Pravilih o zasebnosti. Sporazum se šteje za sklenjen, ko sprejmete, da vas pričujoči Pogoji in Pravila zasebnosti zavezujejo.

ScreenSaverz lahko izda dodatna pravila v zvezi z določenimi deli spletišča. Vašo pravico do dostopa do spletišča in njegovih funkcij urejajo taka dodatna pravila in pričujoči Pogoji.

Dostop do spletišča

Uporaba spletišča

ScreenSaverz vam omogoča dostop do tega spletišča v skladu s pričujočimi Pogoji. Strinjate se, da boste spletišče uporabljali na način, ki ne povzroča škode ScreenSaverz, drugim uporabnikom spletišča ali tretjim osebam. ScreenSaverz si pridržuje si pravico do prekinitve ali omejevanja dostopa do spletišča brez predhodnega obvestila, če prekršite te Pogoje ali če spletišče zlorabite oziroma do spletišča dostopate nenavadno pogosto. ScreenSaverz ima pravico preprečiti dostop do spletišča in si izključno po lastni presoji pridržuje pravico do prenehanja upravljanja spletišča oziroma do ponujanja spletišča javnosti.

Spremembe

ScreenSaverz si pridržuje pravico do začasne ali stalne spremembe ali umika pričujočega spletišča (ali kateregakoli njegovega dela) z vnaprejšnjim obvestilom ali brez njega, vi pa potrjujete, da ScreenSaverz ne bo odgovoren vam ali katerikoli tretji osebi zaradi kakršnihkoli sprememb ali umika spletišča; če tovrstne spremembe zahtevajo spremembe v vašem delovnem okolju ali v drugih napravah, boste za te spremembe poskrbeli na svoje stroške.

ScreenSaverz si pridržuje pravico do občasnih sprememb in/ali prilagoditev Pogojev, vaša neprekinjena uporaba spletišča (ali kateregakoli njegovega dela) pa se bo po tovrstni spremembi štela, kot da spremembo sprejemate. Vi ste odgovorni za redno spremljanje sprememb Pogojev. Če se s katerokoli spremembo Pogojev ne strinjate, morate takoj prenehati uporabljati spletišče in ne smete dostopati do spletišča in/ali ga uporabljati. Najnovejša različica pričujočih pogojev je na voljo na naslovu screensaverz.school/terms.

Splošna določila

Dovoljenje za uporabo spletišča

Z uporabo spletišča pridobite in ScreenSaverz vam podeljuje osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo dovoljenje za uporabo tega spletišča v vaše zasebne in nepridobitne namene. Vaše pridobljene pravice so pogojene z upoštevanjem Pravil o zasebnosti in pričujočih Pogojev. Vsakršna pridobitna raba je prepovedana. Ne glede na zgoraj omenjeno prepoved pa spletišče lahko uporabljate v njegovi nespremenjeni obliki za namene ogleda. Strinjate se, da spletišča ne boste uporabljali za noben drug namen.

Kodeks ravnanja

Vašo pravico do uporabe tega spletišča omejuje podeljeno dovoljenje. Strinjate se, da pod nobenimi pogoji ne boste naredili naslednjega:

 • posredno ali neposredno uporabljali programov za goljufanje, varnostnih lukenj, programov za avtomatizacijo, programskih botov, vdorov, sprememb ali druge nepooblaščene programske opreme tretjih oseb s ciljem spreminjanja ali oviranja delovanja spletišča;
 • z uporabo spletišča kršili veljavne predpise;
 • spletišče uporabljali za pridobitne namene, kar vključuje, vendar ni omejeno na, oglaševanje ali ponujanje ali prenašanje pridobitnih oglasov, kot so vsiljena pošta, verižna pisma, piramidne sheme ali druge sheme za hiter zaslužek;
 • spletišče uporabljali za namene goljufije in zlorabe, kar vključuje, vendar ni omejeno na, uporabo spletišča za izdajanje za drugo fizično ali pravno osebo ali drugačno napačno predstavljanje vaše povezave s katerokoli osebo, pravno osebo ali spletiščem;
 • motili ali ovirali ali kako drugače škodljivo vplivali na običajno delovanje spletišča ali kako drugače delovali na način, ki ima lahko negativen vpliv na izkušnjo drugih uporabnikov pri uporabi spletišča;
 • prekinili delovanje, preobremenili ali zagotavljali pomoč ali podporo pri prekinjanju delovanja ali preobremenitvi računalnikov ali strežnikov, ki nudijo ali podpirajo spletišče;
 • poskusili pridobiti nepooblaščen dostop do spletišča, računov, ki so jih registrirali drugi uporabniki, ali do računalnikov, strežnikov oziroma omrežij, ki so povezana s spletiščem, na katerikoli drug način, razen z uporabo uporabniškega vmesnika, ki ga zagotavlja ScreenSaverz, kar vključuje, vendar ni omejeno na, izogibanje ali spreminjanje, poskus izogibanja ali spreminjanja oziroma napeljevanje ali pomoč katerikoli osebi pri izogibanju ali spreminjanju varoval, tehnologije, naprav, šifriranja oziroma programske opreme, ki je del spletišča;
 • objavili katerekoli podatke, vsebino ali drugo gradivo (oziroma povezav do podatkov ali vsebine), ki vsebuje pornografijo, pretirano nasilje oziroma vključuje znake zlorabe, groženj, obscenosti, obrekovanja, klevet oziroma je rasno, spolno ali versko žaljivo ali kako drugače sporno;
 • se vedli neprimerno, denimo nepozvani večkrat vsiljivo objavljali informacije;
 • poskušali nadlegovati, zlorabljati, škodovati, napeljevati, spodbujati k nadlegovanju ali zlorabi druge osebe ali skupine ali nadlegovali, zlorabljali, škodovali, napeljevali, spodbujali k nadlegovanju ali zlorabi druge osebe ali skupine, kar vključuje, zaposlene, direktorje, vodje in predstavnike oddelka za pomoč strankam ScreenSaverz;
 • prek spletišča dali na voljo katerokoli gradivo ali podatke, ki kršijo avtorske pravice, zakonodajo blagovnih znamk, patente, poslovne skrivnosti, pravico do zasebnosti, pravico do objave ali druge pravice katerekoli fizične ali pravne osebe, kar vključuje izdajanje za druge osebe;
 • razen če imate izrecno zakonito dovoljenje, ne boste poskusili izvajati dekompilacije, povratnega inženirstva ali razstavljanja (disassembly) ali ne boste poskusili vdreti v katerikoli del spletišča oziroma onemogočiti ali onesposobiti tehnologije za šifriranje ali varnostne ukrepe ali podatke, ki jih je prenesel, obdelal ali shranil ScreenSaverz oziroma pridobili podatke z uporabo katerekoli metode, ki je ScreenSaverz izrecno ne dovoljuje;
 • zbirali ali poskusili zbirati podatke za prijavo ali katerekoli druge poverilnice za prijavo drugih uporabnikov spletišča;
 • rudarili, luščili ali zbirali podatke o drugih ljudeh, ki uporabljajo spletišče oziroma podatke, povezane z njimi, kar brez vključuje, vendar ni omejeno na, uporabo oznak v slikovnih pikah, piškotkih, GIF-ih ali podobnih elementih, kar včasih imenujemo tudi programska oprema za vohunjenje (spyware);
 • na spletišču objavili zasebne podatke kogarkoli, kar vključuje podatke, ki omogočajo individualno prepoznavanje oziroma osebne podatke (bodisi v besedilni, slikovni ali video obliki), identifikacijske dokumente ali finančne podatke;
 • izvajali kakršnakoli dejanja, za katera ScreenSaverz šteje, da so v nasprotju z duhom in namenom spletišča oziroma spletišče nepravilno uporabljali;
 • do spletišča dostopali ali ga uporabljali s pomočjo tehnologije, ki povzroča tehnično nepravilno delovanje spletišča;
 • izdelali kopijo spletišča in jo uporabili za prodajo izdelkov ScreenSaverz;
 • prepisovali, prevajali, spreminjali ali izdelovali izvedena dela kateregakoli dela spletišča;
 • razmnoževali, oddajali, objavljali, prikazovali, razdeljevali, izdajali licence, dajali v najem, prodajali, dodeljevali, dajali v zakup, tržili, prenašali ali kako drugače izkoriščali spletišče v pridobitne namene oziroma dajali spletišče na voljo tretjim osebam;
 • s povratnim inženirstvom, dekompiliranjem ali kako drugače poskusili pridobiti izvorno kodo spletišča ali katerikoli njegov del;
 • izbrisali, prikrili ali na katerikoli način spremenili katerokoli opozorilo, obvestilo (kar vključuje, ni pa omejeno na, obvestila o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah) ali povezavo na spletišču;
 • odstranili ali spremenili blagovne znamke ali logotipe ali pravna obvestila ScreenSaverz s spletišča.

Pridržek pravic

Pridobili ste licenco za uporabo spletišča in vaše pravice urejajo pričujoči Pogoji in Pravila o zasebnosti. Potrjujete in soglašate, da bodo vse avtorske pravice, blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine ter vse gradivo oziroma vsebina spletišča za vedno ostale last ScreenSaverz. Imate dovoljenje za uporabo tega gradiva le na način, kot ga izrecno dovoljuje ScreenSaverz. Potrjujete in soglašate, da vam je gradivo in vsebina spletišča na voljo izključno za vašo osebno in nepridobitno uporabo.

Pravice intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine (kar vključuje blagovne znamke in avtorske pravice) do spletišča in gradiva, ki je na spletišču oziroma je dostopno prek spletišča, pripadajo ScreenSaverz. Spletišče in gradivo, ki je na spletišču oziroma je prek spletišča dostopno, in pravice intelektualne lastnine, ki pokrivajo spletišče in gradivo, je prepovedano kopirati, širiti, objavljati, licencirati, uporabljati, razmnoževati na kakršenkoli način (razen v obsegu, ki je nujen za namene dostopanja do spletišča in njegovo uporabo). Nobena vsebina na tem spletišču se ne more implicitno ali kako drugače, razlagati kot pravica ali dovoljenje do uporabe katerekoli pravice intelektualne lastnine.

Skladnost z zakonodajo

Spletišče se sme uporabljati le za zakonite namene in na zakonit način. Strinjate se, da boste upoštevali veljavno zakonodajo, uredbe in predpise v zvezi s spletiščem in izvedbo poslov na spletišču ali prek njega.

Odškodnina

Strinjate se, da boste ScreenSaverz v celoti povrnili škodo, branili in varovali ScreenSaverz ter njegove vodje, direktorje, zaposlene, zastopnike in dobavitelje, nemudoma in na zahtevo pred vsakršnimi odškodninskimi zahtevki, odgovornostjo, škodo, izgubo, stroški in izdatki, kar vključuje razumne pravne stroške, ki izhajajo iz vaše kršitve Pogojev ali katerekoli druge odgovornosti, ki izhajajo iz vaše uporabe spletišča ali uporabe katerekoli druge osebe, ki spletišče uporablja z vašim računalnikom in/ali vašimi osebnimi podatki.

Zbiranje podatkov

V zvezi z zbiranjem podatkov, oglaševanjem in uporabo piškotkov si oglejte Pravila o zasebnosti ScreenSaverz, ki so na voljo na naslovu screensaverz.school/privacy.

Omejitev odgovornosti in jamstva

Spletišče vam v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, ScreenSaverz zagotavlja »kot je«, brez kakršnegakoli jamstva, zagotovila ali garancije. Mogoče je, da ima napake, zato ga uporabljate izključno na lastno odgovornost. ScreenSaverz si razumno prizadeva, da bi preveril pravilnost podatkov, ki jih objavlja na spletišču, vendar ni odgovoren in zavrača vso odgovornost za kakršnokoli izgubo, odgovornost, škodo (bodisi posredno, neposredno bodisi posledično), osebno poškodbo ali izdatek kakršnekoli narave, ki ga utrpite vi ali tretja oseba zaradi vašega dostopanja do spletišča in njegove uporabe, katerihkoli podatkov na spletišču, vaših osebnih podatkov ali gradiva in informacij, prenesenih prek našega sistema ali ga je vašemu dostopu ali uporabi spletišča mogoče pripisati posredno ali neposredno. ScreenSaverz ne daje zagotovil ali izjav, da so podatki na spletišču primerni za uporabo v katerikoli jurisdikciji. Razen kot je izrecno opredeljeno v teh Pogojih, ScreenSaverz zanika vsakršna izrecna ali implicitna jamstva v največjem obsegu, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja. ScreenSaverz ni odgovoren na osnovi pogodbe, odškodninske odgovornosti (kar brez omejitev vključuje malomarnost), predpogodbe ali druge izjave (z izjemo goljufivih in malomarnih lažnih izjav) ali kako drugače iz pogojev oziroma v zvezi z njimi za naslednje:

 • kakršnokoli gospodarsko izgubo, kar brez omejitev vključuje izgubo prihodka, dobička, pogodb, poslov ali predvidenih prihrankov; ali
 • kakršnokoli izgubo dobrega imena ali ugleda; ali
 • kakršnekoli izjemne ali neposredne izgube, ki jih pogodbena stranka utrpi ali so ji povzročene zaradi ali v zvezi s katerimikoli določili v okviru Pogojev.

Ta razdelek nima vpliva na vaše zakonske pravice potrošnika in nima vpliva na vaše pravice do preklica sporazuma.

Izločitev

Če se katerikoli del Pogojev izkaže za nezakonitega, ničnega oziroma ga ni mogoče uveljaviti, se to določilo šteje za izločeno iz Pogojev in ne bo imelo vpliva na veljavnost in uveljavljanje preostalih določil Pogojev. Nobena naša opustitev se ne razlaga kot opustitev predhodnih ali prihodnjih kršitev kateregakoli določila. Vsako določilo pogojev se razlaga kot veljavno ločeno od ostalih in se ohrani tudi če iz kateregakoli razloga v kakršnihkoli okoliščinah katero izmed določil obvelja za neveljavno ali ga ni mogoče uveljaviti.

Celovitost sporazuma

Ti pogoji in vsa dodatna pravila, ter katerikoli dokument, ki je izrecno vključen v Pogoje (kar vključuje Pravila o zasebnosti) vsebuje celoten sporazum med vami in ScreenSaverz in nadomešča vse prejšnje sporazume pogodbenih strank teh Pogojev v zvezi z vsebino teh Pogojev bodisi v elektronski, ustni ali pisni obliki, bodisi ustaljene običaje, prakse, pravila ali navade med vami in ScreenSaverz v zvezi s storitvijo.

Čas veljavnosti

Čas veljavnosti pričujočih Pogojev in Pravil o zasebnosti začne teči na datum, ko začnete uporabljati spletišče in se konča na datum, ko spletišče prenehate uporabljati in/ali je sporazum izpolnjen oziroma če prekinemo pričujoče Pogoje in Pravila o zasebnosti, karkoli se zgodi prej.

Veljavni pravni red

Ta sporazum se sklene v slovenščini. Pogoje in Pravila o zasebnosti ureja zakonodaja Republike Slovenije in se razlagajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.